Một số Thông tư mới ban hành của Bộ Giao thông Vận tải
DCIM100MEDIADJI_0832.JPG

Một số Thông tư mới ban hành của Bộ Giao thông Vận tải

1. Thông tư 08/2021/TT-BGTVT ngày 19/4/2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển – Mã số đăng ký: QCVN 107:2021/BGTVT.
  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

2. Thông tư 09/2021/TT-BGTVT ngày 19/4/2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn – Mã số đăng ký: QCVN 108:2021/BGTVT.
  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

3. Thông tư 10/2021/TT-BGTVT ngày 29/4/2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao hông Vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

  • Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Trả lời