Cổ Đông Mẫu

Upload file lên google drive rồi chèn link vào “tại đây”

Báo cáo tài chính riêng kính mời xem Tại Đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kính mời xem Tại Đây