Kho hàng tổng hợp 3000m2
Dự án Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
Dự án Đầu tư xây dựng Kho - Cảng tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai