Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 22  tháng 9 năm 2021, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt...
Nghị định 57/2024/NĐ-CP quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Ngày 20/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động...
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành...
Một số Thông tư mới ban hành của Bộ Xây dựng
1. Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về...
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày 26/01/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số...
Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động Hàng hải
Ngày 10/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số...
Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Ngày 28/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo...
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về...
Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ
Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một...
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu...
Nhà thầu phụ có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Điều 83. Điều kiện...
Đánh giá an toàn công trình xây dựng
Theo Điều 37 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đánh giá an toàn...