Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, bao gồm: nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước và dự án xã hội hóa nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, bao gồm:

  • Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi:
  • Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT- BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT- BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

 

Trả lời