Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động Hàng hải

Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động Hàng hải

Ngày 10/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động Hàng hải

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

 

Trả lời