Nhà thầu phụ có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Nhà thầu phụ có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

Điều 83. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng;

b) Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

d) Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

đ) Thi công xây dựng công trình;

e) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

g) Kiểm định xây dựng;

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó không phân biệt tổ chức tham gia hoạt động xây dựng là nhà thầu chính hay nhà thầu phụ, do vậy kể cả nhà thầu phụ chỉ cần tham gia hoạt động xây dựng công trình là phải đáp ứng điều kiện về năng lực xây dựng cụ thể là có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Việc ký hợp đồng thầu phụ phải được chủ đầu tư đồng ý và nhà thầu phụ phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực để thực hiện các công việc được giao theo đúng quy định. Đồng thời, nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn và các nghĩa vụ khác đối với các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Trả lời