Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng, được xác định như sau:

– Chi phí trực tiếp được xác định theo:

+ Khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết thì khối lượng xác định theo công việc, công tác xây dựng (CTXD) và đơn giá xây dựng chi tiết xác định theo khoản 2 Điều 24 Nghị định này.

+ Khối lượng và giá xây dựng tổng hợp của nhóm, loại CTXD, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình (BPCT) thì:

Khối lượng xác định phù hợp với nhóm loại CTXD, đơn vị kết cấu hoặc BPCT và giá công tác, nhóm loại CTXD, đơn vị kết cấu, BPCT xác định theo khoản 3 Điều 24 Nghị định này.

– Chi phí gián tiếp được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định;

– Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%);

– Thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Nội dung nghị định có thể tải về Tại đây.

 

 

Trả lời