Các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền cấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà (Mã số Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: BXD-00003225, HCM-00003225)

1. Lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
– Công trình Giao thông : Hạng I
– Công trình Dân dụng : Hạng II
– Công trình Công nghiệp : Hạng II
– Công trình Hạ tầng kỹ thuật : Hạng III
– Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) : Hạng III
2. Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình
– Công trình Giao thông : Hạng I
– Công trình Dân dụng : Hạng II
– Công trình Công nghiệp : Hạng II
– Công trình Hạ tầng kỹ thuật : Hạng II
– Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) : Hạng III
3. Lĩnh vực khảo sát
– Khảo sát địa hình công trình xây dựng : Hạng I
– Khảo sát địa chất công trình : Hạng II
4. Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
– Công trình Giao thông : Hạng I
– Công trình Dân dụng : Hạng II
– Công trình Công nghiệp : Hạng II
– Công trình Hạ tầng kỹ thuật : Hạng III
– Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) : Hạng III
5. Lĩnh vực thi công
– Công trình Giao thông Cảng đường thủy : Hạng III
– Công trình Giao thông Cầu đường bộ : Hạng III
– Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) : Hạng III
– Công trình Dân dụng : Hạng III
– Công trình Công nghiệp : Hạng III