Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Ngày 28/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2019.

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ GTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

Thông tư 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ GTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Trả lời