Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải

• Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam.

• Đại diện Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam/Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.