Nạo vét duy tu khu nước trước bến cầu tàu - Cảng VICT